Dowozy przyjmujemy od poniedziałku do niedzieli od 11:00 do 23:00.
Średni czas dostawy to 1,5h.
Bezpłatny dowóz od 49zł.
Minimalne zamówienie to 40zł.
Dowóz jest GRATIS.
Do każdego dania doliczamy koszt opakowania: 1,5zł.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbając o Ciebie, naszego Klienta, w trosce o Twoją prywatność i dane osobowe, stworzyliśmy
politykę prywatności, aby Twoje dane były bezpieczne.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”)
informujemy, że:
 Administratorem Twoich Danych Osobowych (ADO) jest ELVIS s.c. D. Wasilewski, K.
Domanowski z siedzibą w Białymstoku, ul. Białówny 9 lok. 7, NIP 542-318-98-46;
 Klient to osoba fizyczna, której dane są przetwarzane w celu wskazanym w tejże
polityce;
 Strona internetowa www.jimirocket.pl/ oraz www.elvisburger.pl/ za pośrednictwem,
których Klient może zamówić oferowane przez ADO towary i usługi;
 Zamówienie oznacza czynność prawną dokonywaną za pośrednictwem strony
internetowej lub telefonicznie wyrażającą wolę zakupu towarów i usług oferowanych
przez ADO zgodnie z ich opisem i ceną;
2. CEL, ZAKRES I PODTAWA PRAWNA ZBIERANIA DANYCH
Udostępnione przez Ciebie dane osobowe, za pośrednictwem strony internetowej oraz
telefonicznie, przetwarzane są w celu obsługi, realizacji i dostawy złożonego zamówienia oraz
rozpatrywania reklamacji i sugestii dotyczących zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
Twoje dane, udostępnione w złożonym zamówieniu, mogą być również przetwarzane w
związku z wykonywaniem przez ADO obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego
prawa np. ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Udostępnione przez Ciebie dane w zamówieniu mogą być także przetwarzane w celu
ustalenia lub dochodzenia przez ADO roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6
ust. 1 lit. f) RODO).
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym nie będą
profilowane.
3. ODBIORCY DANYCH
Twoje dane osobowe będziemy przekazywać podmiotom działającym na nasze zlecenie tj.
dostawcom zamówień, dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi
księgowe i administracyjne.

Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom obsługującym płatności w
celu realizacji zamówienia.
Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzecich tj. do państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Podane przez Ciebie dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do
osiągniecia celów, w jakim zostały podane lub dopóki nie poprosisz o ich usunięcie.

5. PRZYSŁUGUJĄCE CI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETAWRZANIEM TWOICH DANYCH
OSOBOWYCH
 Prawo dostępu do danych i ich kopii oraz do uzyskania informacji, czy Twoje dane i w
jaki sposób są przetwarzane.
 Prawo sprostowania, uzupełnienia lub uaktualnienia danych w przypadku, gdy są
niekompletne lub nieprawidłowe.
 Prawo do czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, lub ich usunięcia,
jeżeli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z
naruszeniem przepisów prawa, bądź też są już zbędne do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane.
 Prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania
danych w celu realizacji uzasadnionego interesu ADO, ze względu na Twoją
szczególną sytuację. Powyższe wymaga wskazania tej szczególnej sytuacji,
uzasadniającej zaprzestanie przetwarzania danych.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że
przetwarzanie danych przez ADO narusza przepisy RODO.
6. KONIECZNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie przez Ciebie kompletnych danych w formularzu zamówienia udostępnionym na
stronie internetowej, lub telefonicznie jest niezbędne do realizacji umowy i zamówienia.
Jednocześnie ponosisz odpowiedzialność za podanie prawdziwych i kompletnych danych.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych odpowiednią do zagrożeń, w szczególności zabezpieczenia przed dostępem do
danych osób nieupoważnionych oraz przetwarzaniem naruszającym przepisy obowiązującego
prawa.
Polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.